24 Tháng Chín 2021
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo;Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Ủy ban nhân dân cấp xã; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Ủy ban nhân dân cấp xã;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ủy ban nhân dân cấp xã; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ủy ban nhân dân cấp xã; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân